Regulamin

Zasady Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z witryny, świadczenia usług, realizacji zamówień oraz udziału w szkoleniach organizowanych przez Max Noma 77 Dariusz Myszka, ul. Kostki Napierskiego 48/5, 70-783 Szczecin, NIP: 9551942056, zwanym dalej Firmą, przez użytkownika witryny lub klienta, zwanego dalej Użytkownikiem lub Klientem.
2. Klientem może zostać jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat.
3. Korzystając z niniejszej strony lub dokonując zakupu Klient akceptuje niniejszy Regulamin i Zasady Zakupów, Politykę Prywatności oraz oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Informację o Przetwarzaniu Danych, które określają odpowiednio zasady realizacji usług i sprzedaży, oraz zarządzania danymi osobowymi. Klient rejestrując się na stronie lub dokonując zakupu wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych do celów realizacji zamówienia oraz marketingowych.

Dane Osobowe

4. Dane osobowe klienta są przechowywane z wyjątkową pieczołowitością, zgodnie z Polityką Prywatności. Mogą być przekazywane podmiotom współpracującym, szczególnie obsługującym płatności. Zakres zbieranych danych, ich przetwarzania i wykorzystania, a także prawo do wglądu, usunięcia oraz zmiany są dokładnie opisane w Informacji o Przetwarzaniu Danych.

Zawarcie Umowy Sprzedaży

5.1 Za moment zawarcia umowy sprzedaży usługi dostępu do treści cyfrowych lub zlecenia usługi uznaje się moment zaksięgowania środków na koncie Firmy lub w systemie płatności obsługującym transakcje na rzecz Firmy.
5.2 Ostateczną rezerwację miejsca na szkoleniu stanowi wpłata zaliczki bądź całości należności. Musi mieć ona miejsce przynajmniej na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia lub w momencie wezwania do wpłaty zaliczki przez Firmę.
5.3 Firma zastrzega sobie prawo odmowy realizacji dowolnego zamówienia lub szkolenia bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Firma zapewni możliwość realizacji zamówienia w innym terminie lub na żądanie Klienta zwróci całą należność.
5.4 Zgodnie z obowiązującym prawem, Klient zawierając umowę o świadczenie usług, oraz o dostarczenie treści cyfrowych, traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynikające z Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014.827) w momencie spełnienia świadczenia polegającego na przyznaniu praw dostępu do treści, o czym niniejszym został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Usługa niniejsza stanowi “dodatkowe świadczenie” w rozumieniu art. 64 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.

Zwroty i Odstąpienie od Zakupu Szkolenia

6.1 W ciągu 7 dni roboczych Klient ma prawo odstąpienia od zakupu udziału w szkoleniu, jednak nie później niż na 3 dni przed dniem szkolenia. (W szczególnych, poważnych przypadkach Firma może przyjąć odstąpienie także po upływie tego terminu.) W przypadku odstąpienia od umowy udziału w szkoleniu Firma ma prawo obciążyć klienta poniesionymi już kosztami organizacji szkolenia oraz wezwać do pokrycia ewentualnych strat.
6.2 Klient może wnioskować o przeniesienie swojego udziału w szkoleniu na inny termin. Decyzja odnośnie terminu należy jednak do Firmy i zależy od dostępności miejsc i/lub innych możliwości logistycznych.
6.3 Procedurę i zasady zwrotu lub odstąpienia od umowy określa punkt 10 niniejszego Regulaminu wraz z podpunktami, biorąc ograniczenia wynikające z punktu 6 regulaminu wraz z podpunktami.
6.4 Firma zastrzega sobie prawo do odwołania bądź przesunięcia terminu szkolenia bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo do przeniesienia swojej płatności na inny termin szkolenia. Jeśli do czasu szkolenia pozostało mniej niż 2 dni, a Klient poniósł już koszty takie jak dojazd i/lub rezerwacja noclegu, których nie ma możliwości odzyskać lub przenieść na inny termin – Firma wypłaci należną rekompensatę.
6.5 Zwroty wszelkich płatności będą dokonywane tym samym kanałem, którym wpłynęły w terminie do 30 dni od momentu zgłoszenia przez klienta chęci odstąpienia od umowy.

Szkolenia Telefoniczne

7.1 Terminy, długość i sposób realizacji szkolenia telefonicznego ustalane są w porozumieniu z Klientem.
7.2 Koszty połączenia podczas szkolenia telefonicznego ponosi Klient.
7.3 Szkolenie telefoniczne może być realizowane także poprzez Skype, WhatsApp.
7.4 Klient może wnioskować o zmianę terminu szkolenia telefonicznego, do czego jest wymagana zgoda Firmy. W takim przypadku przesunięcie terminu nie może być dłuższe niż 30 dni.
7.5 W przypadku odwołania przez Klienta szkolenia telefonicznego przepada ono w ciągu 30 dni.

Porządek na Szkoleniu

9.1 Klient ma obowiązek przestrzegać poleceń przedstawiciela Firmy, prowadzącego szkolenie lub osoby przez nich wyznaczonych.
9.2 Firma lub osoba/inna osoba prawna działająca na zlecenie Firmy w charakterze organizatora lub trenera ma prawo odmówić dalszego udziału w szkoleniu Klientowi w przypadku naruszenia przez niego ogólnoprzyjętych reguł życia społecznego, a w szczególności agresywnego zachowania, uniemożliwiania lub utrudniania innym Klientom korzystania ze szkolenia, naraża interesy innych Klientów lub Firmy, jeśli wcześniejsze wielokrotne napomnienia słowne nie przyniosły zaprzestania tych działań. W takim przypadku Klientowi nie należy się zwrot należności za szkolenie.

Odpowiedzialność Firmy

10. Firma nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie skutki działań Klienta w oparciu o przekazywaną wiedzę. Choć Firma dokłada wszelkich starań, Klient sam odpowiada za skuteczne i etyczne zastosowanie wiedzy w praktyce.
11. Firma dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane na stronie były najświeższe i najprawdziwsze, a jakość szkoleń, produktów i usług najwyższa, jak to możliwe.
12. Wszystkie usługu, produkty i materiały są sprzedawane i udostępniane w formie “jak jest”.

Akceptacja Regulaminu

13. Korzystanie z niniejszej strony, złożenie zamówienia i/lub zakup usług/produktów Firmy oznaczają akceptację niniejszego Regulaminu i Zasad Zakupów, Polityki Prywatności oraz Informacji o Przetwarzaniu Danych.